Om oss

Vårt namn Missio Dei kyrkan

Vårt namn, Missio Dei kyrkan, och dess två första ord är latin och översätts till ”Guds mission” eller ”Guds sändande”. Termen beskriver hur Gud själv är en missionär - Fadern sände Sonen till världen och hur de tillsammans sänder Anden till kyrkan och kyrkan till världen. Inte främst för att göra mission utan att vara Guds mission. Vi lägger därför stor kraft både vid söndagens gudstjänst och mötesplats, men också vid att vara en funktionell kyrka i vardagen. Vi vill som individer få ner kraften i backen i vår närmiljö, och som kollektiv även snudda vid kyrkans uppdrag; ”till jordens yttersta gräns”.

Att gifta det gamla med det nya

Vi ser kraften i att gifta en gedigen kyrkohistoria med allt spännande Gud gör idag. Vi tror inte att en tydlig förankring i vår rika kyrkohistoria begränsar oss utan istället ger stadga när vi lutar oss framåt. Vi vill inte välja antingen eller utan är övertygade om att det finns ett rikt ”både och” för Kristi kropp att alltmer upptäcka, och där sann ekumenik har något värdefullt att ge oss alla. 

Vår tro banner.jpg

Vi har en ung historia som kyrka. Drömmen om en kyrka med ett rikt ”både och” i urban storstadsmiljö ledde till att Daniel och Linda Stenmark hösten 2011 flyttade med sina tre små barn till Stockholm. Begynnelsen av en ny kyrka, United Stockholm, började växa fram kring köksbord, runt grillen, på after works och i hemmen. En kyrka med stort fokus på vardagsteologi som rustar troende att leva grundade och engagerade i sin omvärld 24/7. I januari 2013 hölls den första offentliga gudstjänsten i en hyrd teater på S:t Eriksplan. I mars 2018 började vi fira våra gudstjänster i S:t Clara kyrkas lokaler, ett stenkast från Stockholms centralstation. 

Som nyplanterad kyrka var vi under de första åren del av det dåvarande församlingsplanterarnätverket inom Pingst, United Global, med fokus på att supporta och rusta nya växande kyrkor i urban storstadsmiljö i norra Europa. Sedan dess har nya utbyten och nätverkande vuxit fram till förmån för urbana unga församlingar. I mars 2018 fick församlingen United Stockholm det nya namnet Missio Dei kyrkan. 

"Både ocH" – inte antingen eller

I vår kyrka utmanar vi ofta oss själva att inte vara det ena eller det andra, utan ser att i trons centrum finns det plats för både och. Följande strofer rymmer det rika ”både och” som är centrala för oss, både i teori och i handling.

Djup men inte utan botten.
Holistisk som omfamnar både söndag och vardag.
Karismatisk men inte flaky.
Kyrkohistoriskt förankrad men inte med tomma ritualer.
Livfylld men inte formlös.
Utgivande men inte självutplånande.
Ett nära community utan att vara exkluderande.
Folklig utan att vända kappan efter vinden.
Hållbar men inte halvhjärtad.
Tillväxt men inte på bekostnad av tillit.
Rytmisk men inte slavisk.
Passionerad men inte hype.
En karismatisk gudstjänst med folknära liturgi och kultur, med en tydlig atmosfär av tro och möjlighetstänkande.

Gudstjänsten

Vi ser gudstjänsten som en viktig veckorytm. En mötesplats mellan himmel och jord, där Gud återigen blir huvudpersonen, med Himlens goda nyheter om Jesus Kristus i centrum. 

Vi firar gudstjänst i vår färgstarka samtid med en tydlig smak av historien, där både gammalt och nytt skapar helhet. En karismatisk gudstjänst med folknära liturgi och kultur med en tydlig atmosfär av tro och möjlighetstänkande. Här förväntar vi oss Guds närvaro bland oss, där människor får möta Honom och smaka på Himlen. En plats där människor kan bli helade, får ta emot ny frihet, förlåtelse och upprättelse.*

*Ps 42:6, Matt 18:20, Luk 4:18-19, Ps 119:105

KLASSISK BEKÄNNELSE

Vår Bibelsyn och dess centrala budskap är i full samklang med historisk och klassisk kristen tro, såsom de kristna ekumeniska bekännelserna väl uttrycks i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen.

REFORMATORISK EVANGELIKALA

Vi har en bred reformatorisk förankring som beskrivs i reformationens begrepp Skriften allena, Kristus allena, Tro allena, Nåd allena ochTill Guds ära allena. Vi ser också kyrkans behov av ständig reformation och utveckling allteftersom kontexten vi lever i hela tiden förändras. Vi bekänner oss närmast till den del av den globala evangelikala rörelsen vars hjärtslag för mission och evangelisation sammanfattas i Lausanne-deklarationen.

Att vi ser Bibeln som ”Guds ord” innebär att vi läser den med ödmjukhet och nyfikenhet, och förväntar oss Guds personliga tilltal genom den även idag.

Bibelsyn

Hela den kristna tron vilar på Bibeln – Guds kärleksbrev till mänskligheten, till uppbyggelse, ledning och kraft för den som tror. Här får vi del av den stora berättelsen om skapelsen, fallet, försoningen och förnyelsen av allting. Bibeln ger oss helhetsbilden av Guds story och en biblisk världsbild och livssyn som formar vår teologi. I centrum av den bibliska berättelsen hittar vi de goda nyheterna om Jesus Kristus - hans liv, död och uppståndelse för vår skull. 

Vi ser Bibeln som Guds ord genom människors ord i historien*. En vacker, gigantisk mosaik där varje enskild bit har sin egen plats, men där heller ingen ensam återger helheten. Här finns historieskrivningar, äventyrsberättelser, profetiska brandtal och kärlekspoesi varvat med personliga resebrev. 

*George Eldon Ladd

Bibeln är en mycket gammal bok, där de äldsta delarna är uppemot 3000 år gamla. Dess historiska trovärdighet bekräftas om och om igen både genom arkeologi och historisk vetenskap. Det är djupt fascinerande hur Gud valt att tala genom en mängd olika människor genom historien. Dess historiska karaktär är främst en tillgång. Utmaningen? Att Bibelns tid, kultur och geografi är avlägsen vår egen, med ett annat språk och tänkande. Vi läser därför de bibliska texterna med full hänsyn till litterär genre. Vi ser vikten av en ansvarsfull historisk-grammatisk bibelstudiemetod där vi tolkar texterna i ljuset av den historiska, kulturella, sociala och politiska kontext den skrevs i. Att vi ser Bibeln som ”Guds ord” innebär att vi läser den med ödmjukhet och nyfikenhet, och förväntar oss Guds personliga tilltal genom den även idag.*

*Ef 2:8, Joh 3:16, Kol 1:13-14, Jes 53:4-6, Joh 1:1, Joh 6:35, Joh 8:2, Joh 10:11, Joh 11:25, Joh 14:1, Joh 14:6, Ps 119:160, 2 Tim 3:16

Dopet är ingen mållinje utan snarare startskottet för ett liv i tro och efterföljelse.

BAPTISTISKA

När vi läser Bibeln ser vi en baptistisk dopsyn presenteras. Troendedopet är en efterföljelse- och bekräftelsehandling som offentligt bekräftar den personliga tron och omvändelsen och är nära kopplat till lärjungaskap och att följa Kristus. Vi tror också att när vi låter oss döpas gör Gud ett verk i oss genom dopet. Dopet är det yttre tecknet på en inre förvandling. I dopet döps jag in i Guds församling. Jag döps också in i kyrkans tro och bekännelse, och livet igenom får jag lära mig mer om vad denna tro är. Vi bekräftar och välkomnar alla som bekänner sig som döpta till Kristus i Guds Faderns, Sonens och den Helige Andes namn som medlemmar. Dopet är ingen mållinje utan snarare startskottet för ett liv i tro och efterföljelse.*

*Apg 2:38, Apg 22:16, Rom 6:2-5

KARISMATISKA

Vi bekänner oss till en pentekostal andlighet och till Andens aktiva verk i världen att återupprätta Guds skapelse, genom att på lika sätt utrusta och bemyndiga man och kvinna för missionsuppdragets stora kallelse. Det gör att vi förväntar oss Hans ledning och i gudstjänsten såväl som i vår vardag. Vi tror att den Helige Ande inspirerar till efterföljelse och att han fördelar sina gåvor som han själv vill.*

*Rom 8:18-27, 1 Kor 15:55, Matt 28:16-20, 1 Kor 12:4-11, 2 Kor 12:9

Vi tror att vi uppfyller vårt uppdrag genom att tjäna Gud i vardagen, i våra personliga relationer och genom mission och hjälpinsatser runt om i vår värld. Ett uppdrag vi är överlåtna till, genom Guds nåd och till Guds ära.

MISSIONALA

Vi tror att vi uppfyller vårt uppdrag genom att tjäna Gud i vardagen, i våra personliga relationer och genom mission och hjälpinsatser runt om i vår värld. Vi tror också att evangeliet alltid präglas av kärlek och omsorg om vår nästa i mycket praktisk mening. Inte minst när det handlar om människor som lever i brist och fattigdom eller på andra sätt lider nöd. Ett uppdrag vi är överlåtna till, genom Guds nåd och till Guds ära.*

*Rom 12:1, 1 Kor 3:9, Ef 2:20-22, Matt 22:38, Matt 20:26-28, Gal 6:2, 1 Kor 10:24, Joh 15:12

RELATIONER OCH NÄTVERK

Ensam är inte stark. Vi har stor respekt för våra kollegor i stadens kyrkor, och nätverkar regelbundet med pastorer och präster från olika samfund i vår stad, och över Sverige.  Vi är del av Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Vårt ledarteam banner.jpg

Vi är ledarteamet

Här möter du några av oss i Missio Dei kyrkan - däribland connectledare och teamledare. 

Daniel.jpg

Daniel Stenmark

Grundare och föreståndare

Linda.jpg

Linda Stenmark

Grundare och stab

Carro.png

Carolina Nilsson

Stab och teamledare Treats

Linus.jpg

Linus Pekár

Connectledare

Maria Pekár

Connectledare och ekonomiansvarig

Malin.jpg

Malin Dahlqvist

Teamledare KIDS

Moa.jpg

Moa Agnebrink

Connectledare och teamledare Förbön

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Maila oss på info@missiodei.se - vi ser fram emot att höra från dig!